on Oct 24th, 2007Mokslinė veikla

  MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

( 1995-2007 )

1.      V. Sinkevičius. Žmogaus teisių ir laisvių konstitucinės garantijos. – Žr. „Konstitucinis Teismas ir konstitucingumo garantijos Lietuvoje“ (konferencijos medžiaga). – Vilnius: Finansų m-jos Mokymo centro leidybos grupė, 1995. – P. 55–64.

2.       Žmogaus teisės ir laisvės. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimo leidykla, 1995. – 260 p. (bendraautorius).

3.      V. Sinkevičius.  Konstitucijos įgyvendinimas įstatymų leidyboje // Justitia. – 1996. – Nr. 5. – P. 2–3, 8.

4.      V.Sinkevičius. Konstitucinio Teismo nutarimų įtaka įstatymų leidybai. – Žr. „Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis“ (tarptautinės konferencijos medžiaga). – Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 1998. – P. 210–219.

5.      V.Sinkevičius. Lietuvos Respublikos pilietybės teisiniai pagrindai. – Žr. „Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė“ (konferencijos medžiaga). – Vilnius: Lietuvos žmogaus teisių centras, 1998. – P. 102–128.

6.      V.Sinkevičius. Entwicklung des Wahlsystems zum Seimas der Republik Litauen. Žr. „Die Wahlrechtssysteme in Mittel – und Osteuropa. – Berlin: Verl. A. Spitz, 1999. – P. 65–71.

7.      V. Sinkevičius. Teisiniai Lietuvos Respublikos pilietybės pagrindai.  – “Politilogija”, 2000/ 4, p.23-51.

8.      download Unfaithful V.Sinkevičius. Nuolatinis gyvenimas Lietuvoje – viena iš natūralizacijos sąlygų. / Jurisprudencija. – 2001. – Nr. 19(11) – P. 125–131.

9.      V.Sinkevičius. Pilietybės samprata. / Teisė. – 2001. – Nr. 39 – P. 100-110.

10.  V.Sinkevičius. Lietuvos Respublikos Seimo biudžetinė kompetencija Konstitucinio Tesimo jurisprudencijoje. // Jurisprudencija. – 2002. – Nr.31(23) – p.25-35.

11.  V.Sinkevičius. Lietuvos Respublikos pilietybė 1918-2001 metais. Teisinės informacijos centras, 2002.-208 p.

12.  V.Sinkevičius. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisdikcijos ribos. Jurisprudencija, 2002, Nr.30(22), p.132-147.

13.  V.Sinkevičius. Dvigubos pilietybės teisinis reguliavimas // Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė. – Monografija. – Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. – p.181-205.

14.  V.Sinkevičius. The Jurisdiction of the Constitutional Court // Constitutional Justice in Lithuania. – Vilnius: The Constitutional Court of hte Republic of Lithuania, 2003. – p.91-122.

15.  V.Sinkevičius. Poįstatyminis teisės aktas Konstitucinio Teismo nutarimuose // Jurisprudencija. 2003. T.46(38). P.56-67.

16.  V.Sinkevičius. Principles of the Constitution and the protection of the rights of the person // International Almanac. Constitutional justice in the new millenium. – Yerevan: Njhar, 2003. – p.276-287.

17.  V.Sinkevičius. Įstatymo dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje // Parlamento studijos (mokslo darbai).– 2004. – Nr.1 – P.15-27.

18.  V.Sinkevičius. Įstatymas Konstitucinio Teismo nutarimuose // Teisė. – 2004. – Nr.50 – p.125-139.

19.  V.Sinkevičius. Konstitucijos aiškinimas ir jo ribos // Justitia. – 2004. – Nr.3(51) – P.2-11.

20.  V.Sinkevičius. Zasady wykładni konstytucji w orzecznictwie Litewskiego Sądu Konstytucyjnego//Panstwo i Prawo (Połska Akademija Nauk, Komitet nauk prawnych). –  2005. – Nr. 3(709)- P. 3552.

21. V.Sinkevičius. Vostanovlėnije prava sobstvenosti na nacionalizirovanoje imuščestvo (opyt Litovskoj Respubliki) // Pravovedenije. – 2005.- Nr. 1(258) – P.36 – 53.

22. V.Sinkevičius. Tiesibas uz taisnigu tiesas procesu.// Jurista Vards. – 2005.- Nr. 33(388) – P.4 – 8.

23. V.Sinkevičius. Impyčment i ogranyčenyje prava byt izbrannym. Političeskyje prava i svobodnyje vybory: Sbornyk dokladov. – M. : Institut prava i publyčnoj politiki, 2005.

24. V.Sinkevičius. Asmenų lygybės principas ir įstatymų leidyba. – Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis. 2005. – T.27. – P.355 – 368.

25. V.Sinkevičius. Teisės į teisingą teisinį procesą samprata Lietuvos Respublikos  Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje // Konstitucinė jurisprudencija ( Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo biuletenis ) , 2006, Nr. 2, p.250 – 286.

26.    V.Sinkevičius. Seimas –  Tautos atstovybė ( konstituciniai pagrindai).//  Jurisprudencija. 2006. – T. 9(87), p.52 – 60.

27. V. Sinkevičius. Lietuvos Respublikos Seimo, kaip tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija // Lietuvos konstitucinė teisė: Raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Monografija. Mykolo Romerio universitetas. Vilnius, 2007. P. 164-224. 

28.  V. Sinkevičius. Konstitucinių įstatymų samprata: teoriniai aspektai. // Jurisprudencija. – 2008, t. 2(104). – P. 28 – 38.

29. V. Sinkevičius. Dviguba pilietybė: pasiūlymo papildyti Konstitucijos 32 straipsnį analizė. // Jurisprudencija. 2008, t.3(105). – P. 16 – 26.

30. V. Sinkevičius. Konstitucinių įstatymų samprata. // Kn. “Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų saranga (mokslinė monografija) . – Vilnius, Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2008. P.307 – 358.

31. V. Sinkevičius. Seimo narių rinkimai: kai kurie teoriniai ir praktiniai rinkimų teisės aspektai. //Jurisprudencija. – 2008, t. 9(111). – P. 54– 65.

32. V. Sinkevičius. Kas gali būti renkamas Seimo nariu: kai kurių reikalavimų sampratos probleminiai aspektai. //Konstitucinė jurisprudencija. – 2008, Nr.3 (11). – P. 98 – 126.

 

Komentarų 2 įrašui “Mokslinė veikla”

  1. luottoaon 20 Jan 2015 at 17:11

    luottoa…

    Desiree…

  2. steroidi naturalion 27 Jan 2015 at 17:30

    steroidi naturali…

    steroidi anabolizzanti…

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą

Jūs turite būti prisijungęs , kad galėtumėte palikti komentarą.